Stable Development – توسعه پایدار

Dr. Ahmad Khatoon-Abadi

سخنرانی دکتر احمد خاتون آبادی

سخنرانی پرباری است. شنیدن کامل آن توصیه می شود

آین متن دیگری است از ایشان که به مناسبت دیگری به اعضای انجمن همرسانیدند

“گفتمان برتر توسعه”

نوشته دکتر سید احمد خاتون آبادی


✅ گفتمان برتر توسعه هم اینک فراتر از مقوله های مطرح در دهه های آغازین پس از جنگ جهانی دوم است.

✅ در آن هنگام اولویت کشورهای توسعه یافته در صدور تکنولوژی به دنیای موسوم به توسعه نیافته بود و کشورهای اخیر یا جهان سوم نیز در پی جبران عقب ماندگی خود از طریق واردات تکنولوژی های نوین بودند.

✅ دل واپسی کشورهای توسعه نیافته، نرخ پایین رشد اقتصادی بود و برای افزایش دادن به روند رشد آن، در بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و خدادادی از یکدیگر گوی سبقت را ربودند.

✅ آشکارا ترین دستاورد این روند عبارت بود از: غارت آب های زیر زمینی از طریق حفر چاه های عمیق و یا جابجایی آب با سد سازی های نامتناسب، نابودی جنگل ها و مراتع و فرسایش و یا قاچاق خاک زراعی به دیگر کشورها.

✅ در این فرایند پر شتاب رشد اقتصادی, بانک جهانی توسعه و بازسازی موسوم به بانک جهانی برای اعطای وام به جهان سوم جهت تامین منابع مالی پروژه های توسعه اقتصادی, با عضویت 5 کشور صنعتی اروپایی و نیز امریکا تاسیس و به دنبال آن صندوق بین المللی پول برای تضمین وام های داده شده، توسط بانک جهانی، و نیز اعطای وام های جدید به کشور های فقیر پا به عرصه وجود نهاد.

✅ آنچه که پس از بیش از نیم قرن فعالیت های بانک جهانی و صادرات تکنولوژی به جهان سوم پدید آمده عبارت است از:
برخورداری این کشور ها از برخی نمادهای جامعه مدرن و رفاه نسبی بخش هایی از جامعه و در عین حال افزایش شکاف طبقاتی و همچنین تخریب بی سابقه منابع آب و خاک و پوشش گیاهی و کاهش تنوع زیستی‌ گیاهی‌ و‌ جانوری، و فزونی‌گرفتن آلودگیهای زیست محیطی در مقیاس وسیع .

✅ در مقطع تاریخی کنونی , چالش امروز کشورهای در حال توسعه مواجهه و مبارزه با پیامدهای توسعه ناپایدار است.

✅ اینک شاخص و چالش عمده رشد اقتصادی و اجتماعی، افزایش در آمد سرانه ملی بدون توجه به محیط زیست و عدالت اجتماعی نمی باشد، بلکه شاخص توسعه پایدار در بازسازی و حفاظت از منابع آب و خاک و جنگل ها و مراتع، و تنوع زیستی گیاهی و جانوری و بیابان زدائی است.

✅ بحران ما در هزاره سوم پدیده کم آبی است و نه دسترسی به انرژی فسیلی.
پیشتازی در توسعه پایدار یعنی: کاهش وابستگی به انرژی فسیلی و کاستن از گرمایش زمین و روی آوردن به انرژی های جایگزین خورشیدی و بادی میباشد .

✅ اگر هدف پیشین توسعه اقتصادی در مصرف بیشتر کالاهای صنعتی بود، چالش کنونی بشر اینک، در احیای جنگل‌ها، رودخانه ها و تالاب ها و درباچه ها و توقف سد سازی های بی رویه و نیز تخریب سد های زیان آور, کاهش مصرف, کاهش نرخ تولید ضایعات انرژی و کاهش وابستگی به انرژی و سوخت فسیلی است.

✅ به راستی جایگاه ما و کشورمان در این چالش نوین جهانی کجا و در کدامین مرحله است؟ بیندیشیم و سهم خود را در گام نهادن در این راه تعریف کنیم.

Leave a Reply